Series
- Idiot (2014-2016) -

IMAGE  1

Jarek Piotrowski Idiot
Oil on canvas - 55 x 45cm

IMAGE  2

Jarek Piotrowski Idiot
Man on a Bench
Oil on canvas - 55 x 45cm

IMAGE  3

Jarek Piotrowski Idiot
Oil on canvas - 120 x 92cm

IMAGE  4

Jarek Piotrowski Idiot
Oil on canvas - 120 x 92cm

IMAGE  5

Jarek Piotrowski Idiot
Oil on canvas - 120 x 92cm

IMAGE  6

Jarek Piotrowski Idiot
Italian Tourist
Oil on canvas - 120 x 92cm

IMAGE  7

Jarek Piotrowski Idiot
Kaboom
Oil on canvas - 45 x 55cm

IMAGE  8

Jarek Piotrowski Idiot
Man In Robe
Oil on canvas - 120 x 92cm